تیتر امشب/ اضمحلال داعش ابزار کثیف آمریکا

تیتر امشب/ اضمحلال داعش ابزار کثیف آمریکا
یک کارشناس مسائل منطقه معتقد است، داعش یک ابزار قدرت کثیف در دست آمریکا بود که به چالش کشیده شد که اگر آنها با اراده کامل برای نابودی داعش اقدام می کردند، اکنون وضعیت این گونه نبود.

تیتر امشب/ اضمحلال داعش ابزار کثیف آمریکا