تیتر امشب/ضرورت ورود حاکمیتی به حوزه دانش بنیان

تیتر امشب/ضرورت ورود حاکمیتی به حوزه دانش بنیان
کلیه دستگهای دولتی و غیر دولتی باید آسیبهای اقتصاد دانش بنیان را شناسایی و بر طرف کنند

تیتر امشب/ضرورت ورود حاکمیتی به حوزه دانش بنیان