تیترامشب/ نبود استراتژی چالش اصلی رشد اقتصادی پایدار

تیترامشب/ نبود استراتژی چالش اصلی رشد اقتصادی پایدار
خوش چهره استاد دانشگاه گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، استراتژی نداریم.

تیترامشب/ نبود استراتژی چالش اصلی رشد اقتصادی پایدار