تیترامشب/ سواحل مکران، گنجینه پنهان ایران

تیترامشب/ سواحل مکران، گنجینه پنهان ایران
سواحل مکران از مزیت های اقتصادی بالایی برای کشور برخوردار است که با توسعه زیرساخت های آن این امر محقق می شود.

تیترامشب/ سواحل مکران، گنجینه پنهان ایران