تیترامشب/ ایده های حمایتی در استفاده از استعداد نخبگان

تیترامشب/ ایده های حمایتی در استفاده از استعداد نخبگان
رئیس کمیته المپیاد کامپیوتر ایران با بیان اینکه تلاش ما بر این است که بخشی از بودجه آموزش و پرورش را در آموزش علوم کامپیوتر صرف کنیم، افزود: اگر نخبگان المپیادی کشور را حمایت کنیم نگاه دنیا نسبت به ما تغییر خواهد کرد.

تیترامشب/ ایده های حمایتی در استفاده از استعداد نخبگان