تکرار اتهامات بی اساس علیه ایران

تکرار اتهامات بی اساس علیه ایران
پادشاهان عربستان و اردن ادعا کردند ایران در کشورهای منطقه دخالت و از تروریسم حمایت می کند.

تکرار اتهامات بی اساس علیه ایران