تکذیب واردات نوشابه های الکلی به کشور

تکذیب واردات نوشابه های الکلی به کشور
معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی گفت: نوشابه الکل دار وارد نشده است که بخواهد جمع آوری شود.
۱۲:۲۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ آذر


تکذیب واردات نوشابه های الکلی به کشور