تولید 10 میلیون تن خوراک دام ، طیور و آبزیان در کشور

تولید 10 میلیون تن خوراک دام ، طیور و آبزیان در کشور
مدیر کل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد: در سال جاری تا 10 میلیون تن خوراک دام ، طیور و آبزیان در داخل کشور تولید شود.

تولید 10 میلیون تن خوراک دام ، طیور و آبزیان در کشور