تولید ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم در سال ۱۴۰۴

تولید ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم در سال ۱۴۰۴
متوسط‌ خرید‌ گندم‌ از‌ کشاورزان در سال‌های‌‌ 90 تا 92 به 4 میلیون و‌ 800 هزار تن می‌رسید در حالی‌که متوسط خرید گندم در 4 سال گذشته بیش از 8 میلیون و 800 هزار تن بود.

تولید ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم در سال ۱۴۰۴