تولید آب قلیایی با دستگاه ایرانی

تولید آب قلیایی با دستگاه ایرانی
نخستین دستگاه یونایزر تولید آب قلیایی در کشور، به همت محققان اصفهانی ساخته شد.

تولید آب قلیایی با دستگاه ایرانی