توصیه ظریف به کشورهای جنگ طلب منطقه

توصیه ظریف به کشورهای جنگ طلب منطقه
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: برخی از کشورهای منطقه به جای جنگ افروزی بهتر است برای ایجاد صلح و ثبات تلاش کنند.

توصیه ظریف به کشورهای جنگ طلب منطقه