توانمندی ایران در ساخت دستگاه های لیزر

توانمندی ایران در ساخت دستگاه های لیزر
رئیس مرکز تحقیقات کاریردی لیزر ایران تصریح کرد تمامی دستگاه های مورد نیاز برای لیزر درمانی در داخل کشور ساخته می شود.
۱۵:۲۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۸ دی


توانمندی ایران در ساخت دستگاه های لیزر