تنوع در صادرات کالاهای غیرنفتی موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور است

تنوع در صادرات کالاهای غیرنفتی موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور است
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد اعتماد به محصول ایرانی، تصریح کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان باید در مسیر تولید و اشتغال بیشتر در کشور و معرفی محصولات و برندهای تولیدی ایران به جهانیان، بر تلاش هایشان بیفزایند.

تنوع در صادرات کالاهای غیرنفتی موجب کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور است