تنش دیپلماتیک میان لندن و مسکو

تنش دیپلماتیک میان لندن و مسکو
نخست وزیر انگلیس گفت: در رابطه با مسمومیت یک جاسوس دوجانبه روس‌تبار در انگلیس، 23 دیپلمات روسیه را اخراج می‌کند.

تنش دیپلماتیک میان لندن و مسکو