تنش در روابط واشنگتن – اسلام آباد

تنش در روابط واشنگتن – اسلام آباد
اقدام آمریکا به قطع کمک های امنیتی به پاکستان روابط واشنگتن – اسلام آباد را تیره تر کرد.

تنش در روابط واشنگتن – اسلام آباد