تمدید مهلت تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۵ تا دوم آذر

تمدید مهلت تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۵ تا دوم آذر
مهلت انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تا ساعت ۲۴ دوم آذر تمدید
۰۸:۳۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۷ آبان


تمدید مهلت تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۵ تا دوم آذر