تلفیق هنر کیک پزی و طراحی

تلفیق هنر کیک پزی و طراحی
یک دانشجوی رشته گرافیک در صربستان روشی را طراحی کرده است که در آن هنر کیک پزی و طراحی با هم تلفیق می شوند.
۱۶:۵۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۱ آذر


تلفیق هنر کیک پزی و طراحی