تفاهمنامه مهارت افزایی سربازان

تفاهمنامه مهارت افزایی سربازان
طرح مهارت آموزی سربازان وظیفه کلید خورد.

تفاهمنامه مهارت افزایی سربازان