تعویق پرتاب موشک « فالکون ۹»

تعویق پرتاب موشک « فالکون ۹»
پرتاب راکت فضایی «فالکون ۹» به تعویق افتاد.
۱۴:۰۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۵ دی


تعویق پرتاب موشک « فالکون ۹»