تعطیلی 40 معدن به علت عدم رعايت مسائل ايمنی

تعطیلی 40 معدن به علت عدم رعايت مسائل ايمنی
معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بعد از حادثه معدن زمستان يورت، فعاليت حدود 40 معدن به علت رعايت نكردن مسائل ايمنی متوقف شده است.

تعطیلی 40 معدن به علت عدم رعايت مسائل ايمنی