تعاونی اعتباری ثامن الحجج منحل شد

تعاونی اعتباری ثامن الحجج منحل شد
تعاونی اعتبار غیر مجاز ثامن الحجج با مشارکت قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی مدیریت و ساماندهی شد.

تعاونی اعتباری ثامن الحجج منحل شد