تضعیف اتحاد ارتش و‌ سپاه خواسته ضدانقلاب است

تضعیف اتحاد ارتش و‌ سپاه خواسته ضدانقلاب است
فرمانده کل ارتش گفت: جابجایی افراد الزاما به معنی ضعف و‌ قدرت کسی نیست و‌ در ضمن چیدن اسم‌های بزرگ کنار هم نیز هنر نیست بلکه باید ترکیبی هماهنگ و کارآمد ایجاد کرد.

تضعیف اتحاد ارتش و‌ سپاه خواسته ضدانقلاب است