تصویری که از آقامعلم ندیده ایم!+ عکس

تصویری که از آقامعلم ندیده ایم!+ عکس
مجید جلالی ناراحت ترین نفری بود که روز جمعه ورزشگاه شهدای قدس را ترک کرد.

تصویری که از آقامعلم ندیده ایم!+ عکس