تصاویر ورود سه فضانورد به ایستگاه فضائی بین المللی

تصاویر ورود سه فضانورد به ایستگاه فضائی بین المللی
سه فضانورد آمریکایی، روس و فرانسوی به ایستگاه فضائی بین المللی وارد شدند.
۱۵:۵۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ آبان


تصاویر ورود سه فضانورد به ایستگاه فضائی بین المللی