تشییع پیکر پاک جانباز شهید سردار محسن صفری

تشییع پیکر پاک جانباز شهید سردار محسن صفری
پیکر پاک و مطهر جانباز شهید سردار محسن صفری در تهران تشییع شد.

تشییع پیکر پاک جانباز شهید سردار محسن صفری