تشکیل کمیته حقیقت یاب برای رسیدگی به سرقت های علمی

تشکیل کمیته حقیقت یاب برای رسیدگی به سرقت های علمی
یک کمیته حقیقت یاب موضوع سرقت علمی برخی از استادان و دانشجویان در نشریه بین المللی نیچر را بررسی می کند.
۱۶:۱۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۹ آبان


تشکیل کمیته حقیقت یاب برای رسیدگی به سرقت های علمی

دانلود بیتالک