تشکیل کارگروه برای ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای مسلح

تشکیل کارگروه برای ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای مسلح
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از تشکیل کارگروه برای ساماندهی هرچه بهتر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان نیروهای مسلح خبر داد.

تشکیل کارگروه برای ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای مسلح