تسهیلات صندوق بیمه اجتماعی به روستائیان و عشایر

تسهیلات صندوق بیمه اجتماعی به روستائیان و عشایر
قائم مقام مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از تسهیلات جدید صندوق بیمه اجتماعی به روستائیان و عشایر خبر داد.

تسهیلات صندوق بیمه اجتماعی به روستائیان و عشایر