ترکیب تیم نفت آبادان مقابل پرسپولیس/ یک غایب بزرگ

ترکیب تیم نفت آبادان مقابل پرسپولیس/ یک غایب بزرگ
ترکیب تیم نفت آبادان مقابل پرسپولیس اعلام شد.

ترکیب تیم نفت آبادان مقابل پرسپولیس/ یک غایب بزرگ