تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج

تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج
مشمولان ایرانی مقیم خارج که بیش از 8 سال غیبت سربازی دارند تا پایان امسال حق تردد به کشور را خواهند داشت.

تردد مشمولان ایرانی مقیم خارج