ترافیک سنگین در مسیرهای شمالی

ترافیک سنگین در مسیرهای شمالی
ترافیک سنگین سفر های نوروزی در مسیرهای شمالی کشور ادامه دارد.

ترافیک سنگین در مسیرهای شمالی