تحریم های جدید امریکا علیه ایران

تحریم های جدید امریکا علیه ایران
امریکا تحریم هایی را علیه 30 فرد یا شرکت خارجی به بهانه انتقال فناوری موشکی به ایران اعمال کرد.

تحریم های جدید امریکا علیه ایران