تاکید رئیس بنیاد نخبگان بر حمایت از مراکز دانش بنیان

تاکید رئیس بنیاد نخبگان بر حمایت از مراکز دانش بنیان
رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: دیگر زمان اینکه دولت سرمایه گذاری کند سپری شده است و باید به فکر حمایت از راه اندازی مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان باشیم.
۱۶:۳۳ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۶ بهمن


تاکید رئیس بنیاد نخبگان بر حمایت از مراکز دانش بنیان