تأثیر برونگرایی و روان رنجوری بر شادی در دانشجویان

تأثیر برونگرایی و روان رنجوری بر شادی در دانشجویان

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۳۱

منبع خبر:

دسته بندی خبر:

چکیده :
هدف از پژوهش تبیین نقش ابعاد شخصیتی برونگرایی و روان رنجوری بر شادی با میانجیگری هوش هیجانی و بهزیستی روانی در دانشجویان از طریق الگوسازی معادلات ساختاری است. این مطالعه از نوع پژوهش های همبستگی با استفاده از مدل یابی علّی است. جامعۀ آماری 8670 دانشجوی کارشناسی دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی بود. نمونه ای 410 نفری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامۀ شادی آکسفورد (آرگایل، 1989)، بهزیستی روانی (ریف، 1989)، مقیاس شخصیتی نئو (کاستا و مک کرا، 1992)، هوش هیجانی (باران،2000) بود …

تأثیر برونگرایی و روان رنجوری بر شادی در دانشجویان