بیماری سلیاک با یک رژیم غذایی ساده قابل درمان است

بیماری سلیاک با یک رژیم غذایی ساده قابل درمان است
­مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سلیاکی با اشاره به اینکه بیماری سلیاک با یک رژیم غذایی ساده قابل درمان است افزود : تست های ژنی سلیاک و آزمایش های این بیماران تحت پوشش بیمه نیست.

بیماری سلیاک با یک رژیم غذایی ساده قابل درمان است