بیرانوند تهدید کرد؛ در تمرین حاضر نمی شوم

بیرانوند تهدید کرد؛ در تمرین حاضر نمی شوم
علیرضا بیرانوند سیاست واکنشی را در قبال اعتراض هواداران پرسپولیس در پیش گرفته است.

بیرانوند تهدید کرد؛ در تمرین حاضر نمی شوم