بیانیه تند کی روش علیه یک فدراسیون نشین؛ او یک جادوگر بی مصرف است!

بیانیه تند کی روش علیه یک فدراسیون نشین؛ او یک جادوگر بی مصرف است!
سرمربی تیم ملی فوتبال بیانیه تندی علیه دبیرکل فدراسیون فوتبال منتشر کرد.

بیانیه تند کی روش علیه یک فدراسیون نشین؛ او یک جادوگر بی مصرف است!