بهره برداری از باغ کتاب تهران

بهره برداری از باغ کتاب تهران
احداث مجموعه ” باغ کتاب تهران ” با زیربنایی به مساحت 65 هزار مترمربع در 12 تیر به بهره برداری می رسد.

بهره برداری از باغ کتاب تهران