بمب فصل بعد پرسپولیس صاحب شماره 27 رامین رضاییان

بمب فصل بعد پرسپولیس صاحب شماره 27 رامین رضاییان
شماره 27 بازیکن اخراجی پرسپولیس را مدافع کنونی تراکتورسازی می پوشد!

بمب فصل بعد پرسپولیس صاحب شماره 27 رامین رضاییان