بمب جنجالی نقل و انتقالات پاسخ پیشنهاد استقلال را داد

بمب جنجالی نقل و انتقالات پاسخ پیشنهاد استقلال را داد
ملی پوش پیشین پرسپولیس به پیشنهاد استقلال پاسخ منفی داد.

بمب جنجالی نقل و انتقالات پاسخ پیشنهاد استقلال را داد