بعید است طاهری به پرسپولیس برگردد

بعید است طاهری به پرسپولیس برگردد
خیلی بعید است طاهری به پرسپولیس برگردد.

بعید است طاهری به پرسپولیس برگردد