برگزاری دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی

برگزاری دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی
دهمین نمایشگاه « زنان و تولید ملی» از روز جمعه 13 اسفند در بوستان گفتگو آغاز به کار خواهد کرد.

برگزاری دهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی