برکناری داوران قطری از رقابت های جام کشورهای عربی

برکناری داوران قطری از رقابت های جام کشورهای عربی
کمیته برگزاری رقابت های جام کشورهای عربی دو داور قطری را که قرار بود قضاوت کنند کنار گذاشت.

برکناری داوران قطری از رقابت های جام کشورهای عربی