بروز پدیده نادر ابرماه سرخ آبی در بهمن 96

بروز پدیده نادر ابرماه سرخ آبی در بهمن 96
یازده بهمن‌، کره ماه در کمترین فاصله خود با زمین قرار می‌گیرد (ابرماه) و پدیده نادر ابرماه سرخ ـ آبی روی می دهد.

بروز پدیده نادر ابرماه سرخ آبی در بهمن 96