برنامه پخش مستندهای نامزدها در رسانه ملی

برنامه پخش مستندهای نامزدها در رسانه ملی
فیلم های مستند انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری از سه شنبه 12 اردیبهشت در رسانه ملی پخش خواهد شد.

برنامه پخش مستندهای نامزدها در رسانه ملی