برنامه های اشتغالزای دولت در سال 97

برنامه های اشتغالزای دولت در سال 97
دولت قصد دارد در سال ۹۷ با سرمایه‌گذاری 327 هزار میلیارد تومانی یک میلیون و ۳۳ هزار شغل ایجاد کند. این مطلب محور اصلی گفته های رئیس سازمان برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران در تبیین سیاست های جدید اشتغالی دولت بود.

برنامه های اشتغالزای دولت در سال 97