برنامه هایی دولت برای رفع فقر و ایجاد اشتغال

برنامه هایی دولت برای رفع فقر و ایجاد اشتغال
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت بنا دارد خانوارهایی را که درآمد پائینی دارند از حداقل معیشت برخوردار کند.

برنامه هایی دولت برای رفع فقر و ایجاد اشتغال