بررسی چند بند‌ درآمدی بودجه در کمیسیون تلفیق

بررسی چند بند‌ درآمدی بودجه در کمیسیون تلفیق
در چهارمین روز از بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور در کمیسیون تلفیق، بند‌های بخش درآمدی لایحه بودجه به بحث و بررسی گذاشته شد و به تصویب نمایندگان حاضر در این کمیسیون رسید.

بررسی چند بند‌ درآمدی بودجه در کمیسیون تلفیق