بررسی وضعیت درمان بیماریهای عفونی

بررسی وضعیت درمان بیماریهای عفونی
تازه ترین تحقیقات درباره درمان و پیشگیری از بیماریهای عفونی در نشست مشترک بیماریهای عفونی ایران و فرانسه در دانشکده آموزشی علوم پزشکی دانشگاه تهران بررسی شد.
۱۶:۵۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ آذر


بررسی وضعیت درمان بیماریهای عفونی