برتری نفت تهران برابر تیم ملی دانشجویان

برتری نفت تهران برابر تیم ملی دانشجویان
نفت تهران در دیداری تدارکاتی به برتری دست یافت.

برتری نفت تهران برابر تیم ملی دانشجویان